INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) RODO zwane też GDPR. RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych w organizacjach, które oferują towary i usługi dla obywateli Unii Europejskiej (UE) lub dla takich, które zbierają i analizują dane powiązane z obywatelami UE – niezależnie od tego, gdzie organizacje te się znajdują. Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem” niniejszym Informatyka Śledcza Piotr Wichrań informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/ Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych.

DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Informatyka Śledcza Pior Wichrań z siedzibą w Piasecznie przy ulicy Strumykowej 23; 05-500 Piaseczno, NIP 8451144633; REGON 790729516.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mail: biuro@wichran.pl bądź telefonicznie pod numerem +48 515 601 621 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail biuro@wichran.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

ŹRÓDŁO DANYCH – SKĄD POZYSKIWANE SĄ DANE

Co do zasady dane osobowe są przez Pana/ Panią podawane są bezpośrednio w momencie zgłoszenia:

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy/ realizacji zlecenia, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Zleceniobiorcy. Brak podania przez Panią/ Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia usług na Pani/ Pana rzecz. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do celów realizacji powierzonego zlecenia/ zakresu umowy. Pani/Pana mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych. Dane mogą być również przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością. Jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację marketingową, Pani/Pana dane mogą być wykorzystywane dla celów marketingowych.
Administrator danych zobowiązany jest do prowadzenia i przechowywania dokumentacji, której treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Dane zawarte w dokumentacji obejmują m.in. opis sytuacji, dane personalne, dane teleadresowe i inne. Jeśli wyraził/ a Pan/ Pani zgodę na komunikację marketingową, wykorzystywane są Pana/ Pani dane w postaci adresu e-mail lub numeru telefonu, a także imienia i nazwiska. Przetwarzanie danych odbywa się również w sytuacji:

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa i ustaleniami wiążącymi w umowie/ zleceniu. Dane służące do celów rozliczania ustaleń wynikających z podpisanej umowy, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację w celach marketingowych, dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach.

UDOSTEPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informatyka Śledcza Pior Wichrań może przekazywać dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, a także innym podmiotom w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Informatyka Śledcza Pior Wichrań takim jak np. dostawcy usług IT, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności, agencje marketingowe przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Informatyka Śledcza Pior Wichrań i na jej zlecenie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informatyka Śledcza Pior Wichrań będzie przetwarzać dane osobowe przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu Informatyka Śledcza Piotr Wichrań. Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w przepisach podatkowych, prawa cywilnego, przepisach o rachunkowości, a także przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

W związku z przetwarzaniem przez Informatyka Śledcza Piotr Wichrań Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

JAK CHRONIONE SĄ PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Zarówno w trakcie obowiązywania dotychczasowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących ochrony danych osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych i rozporządzanie wykonawcze do ustawy) jak i w świetle nowych przepisów europejskich Informatyka Śledcza Pior Wichrań przetwarza Państwa dane z wykorzystaniem środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. Państwa dane osobowe stanowią najcenniejsze zasoby dla Informatyka Śledcza Pior Wichrań.
Informatyka Śledcza Pior Wichrań wdraża adekwatne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto wszelkie informacje dotyczące relacji Klient – Informatyka Śledcza Pior Wichrań objęte są także tajemnicą, zgodnie z którą - Informatyka Śledcza Pior Wichrań, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem Informatyka Śledcza Pior Wichrań wykonuje czynności, są obowiązane zachować informacje w tajemnicy.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku przekazanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy administratorem danych a odbiorcą, która zawierać będzie standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.